- Status -


Zájmový kroužek mažoretek Pusinky od 08/2010 funguje pod zapsaným spolkem Glottis.

Na stránkách spolku naleznete soubory ke stažení, rozhodnutí orgánů apod.


 

Stanovy zájmového kroužku

MAŽORETKY PUSINKY

 

1)     Status

2)     Vedení

3)     Finance

4)     Pravidla

 

 

ad. 1) STATUS

 

-        z.s. Glottis vytváří několik projektů, jedním z projektů na podporu mládeže je zájmový kroužek mažoretek

-        z.s. Glottis je právnickou osobu

-        každý projekt má svého garanta = řídí chod v zájmovém kroužku a je zároveň vedoucím celé skupiny

-        garant rozhoduje o chodu kroužku a volí si své spolupracovníky

 

 

ad. 2) VEDENÍ

 

GARANT = hlavní vedoucí celého kroužku – Jiří Bergman

-         řeší vnitřní i vnější komunikaci

-         zajišťuje plynulý chod kroužku

-         určuje své spolupracovníky

-         sestavuje soutěžní tým po dohodě s trenérkou

 

HLAVNÍ TRENÉR – Ivana Ondrovičová

-         je zodpovědná za průběh tréninku

-         určuje a stanovuje časový harmonogram tréninku

 

POMOCNÝ TRENÉR – Martina Ondrovičová

 

Nabízené pozice 

Manažer pro jednání se sponzory (dle předložených návrhů zvolí manažera garant)

-         odměna pro manažera je stanovena garantem, tj. 5 – 10% z celkové ceny

-         sponzorské dary budou řádně ošetřeny smlouvou a vykázány fakturou, popř. příjmovým pokladním dokladem

 

Manažer pro sjednání vystoupení (dle předložených návrhů zvolí manažera garant)

-         cena za vystoupení je stanovena na min. 2000,- bez DPH + doprava

-         odměna za uskutečněné vystoupení, ošetřené smlouvou bude ve výši 5 – 10 % z celkové ceny za vystoupení bez DPH a dopravy

 

Propagace mažoretek (dle předložených návrhů zvolí manažera garant)

-         projednává se s Glottis

 

 

ad. 3) FINANCE

 

-         jsou součástí účetního systému z.s. Glottis

-         zájmový kroužek hospodaří na základě schváleného rozpočtu

-         o rozpočtu rozhoduje valná hromada

-         výši školného

-         školné je určené pro provoz kroužku za období září – červen

-         výši školného sdělí garant zákonným zástupcům min. 3 měsíce, před zahájením období

 

soustředění mažoretek

-         konečná cena je stanovena rozhodnutím valné hromady a zahrnuje veškeré náklady spojené se soustředěním

-         cena je kalkulovaná na základě počtu zúčastněných a platného ceníku rekreačního areálu

-         soustředění hradí dětem v plné výši jejich zákonní zástupci

 

 

školné zahrnuje:

-         všechny náklady nezbytné pro chod zájmového kroužku

-         doprava (PHM) trenéra,

-         pronájem prostor pro trénink

-         startovné na soutěžích

-         registrace týmu i jednotlivců

-         náklady na telefon

 

sponzorské dary

-         na základě smlouvy, ošetřené fakturou nebo příjmovým pokladním dokladem

-         vždy po konzultaci s garantem

-         ve smlouvě bude vždy stanoveno, na co budou poskytnuté finance použity (např. kostýmy, trička, …)

 

dotace

-         vždy po konzultaci s garantem

 

 

 

ad. 4) PRAVIDLA

 

-         každý člen zájmového kroužku (dále jen člen) je povinen respektovat veškeré pokyny vedoucích

-         veškeré záležitosti se zákonnými zástupci řeší garant = veškeré problémy, které vzniknou je třeba vždy řešit pouze s garantem !!!

-         vznikne-li problém který nelze vyřešit s garantem, je nutné jej řešit písemnou formou adresovanou radě občanského sdružení Glottis.

-         zákonný zástupce nemá právo zasahovat do vedení zájmového kroužku a do průběhu tréninku

-         zákonný zástupce nemá právo zasahovat do nominace soutěžní sestavy, která se odvíjí od výkonu děvčat a jejich celoroční práce

-         člen mažoretek je povinen řídit se pokyny vedení, vykonávat svěřené úkoly svědomitě, zodpovědně, včas a bez pochybení

-         člen mažoretek je povinen docházet na veškeré stanovené tréninky, soutěže a vystoupení tak, jak je  požadováno vedením, tj. dodržovat vždy časový harmonogram určený trenérkou

-         za omluvu při vynechání tréninku nebo vystoupení se považuje: zdravotní důvody nebo neodkladné rodinné důvody

-         každý člen mažoretek je povinen docházet na tréninky vždy ve sportovním oblečení (tj. tepláky, pevná obuv) – nepřípustné jsou například rifle, pantofle, ….

-         člen mažoretek má povinnost chránit majetek občanského sdružení a nesmí jej použít bez svolení vedení na žádném jiném vystoupení, které se netýká mažoretek nebo z.s. Glottis. Za majetek je považováno: kostýmy (jsou-li v osobním vlastnictví – platí po dobu působení), choreografie, náčiní atd…

-         s platností od 1. září 2008 bude pro účely zájmového kroužku mažoretek používáno pouze jedno telefonní číslo a to: +420 721 401 117, pokud budete volat na jakékoliv jiné telefonní číslo, nemusí být na hovor brán zřetel. Výše uvedené telefonní číslo bude vždy fungovat v těchto hodinách:

·        po – pá                                 8:00 – 17:00

·        so – ne (+ státní svátky)          10:00 – 12:00

·        používání po dobu tréninků, soutěží, vystoupení a soustředění

·        telefonní čísla uvedená v kontaktech na jednotlivé trenéry jsou platná a funkční pro účely tréninku.

 

-         při nedodržení výše uvedených pravidel může být člen mažoretek ihned vyloučen, bez jakéhokoliv nároku na vrácení školného

 

Rada z.s. Glottis vydává tato pravidla zájmového kroužku mažoretek z důvodů finančních a časových úspor, a pro posílení morální stability kroužku!!!

Děkujeme všem, kteří tato pravidla dodržují a respektují tím chod zájmového kroužku.

 

Vedení zájmového kroužku mažoretek se zavazuje vytvářet takové podmínky, které umožní tato pravidla plnit.

 

Děkujeme.

 

Za zájmový kroužek mažoretek

 

 

                                                                                  Ivana Ondrovičová

                                                                                  Jiří Bergman

 

Vydáno: dne 5. října 2010

Revidováno: dne 5. října 2018

- - tyto stanovy byly vytvořeny a odsouhlaseny orgány z.s. Glottis: Vojtěch Polanský, Vít Navrátil, Jiří Bergman, Ivana Ondrovičová - -